KID MAI

สถาบันคิดใหม่

About KID MAI
Media
Archeives by AsstProf.Dr.Veeranut
Columnist
Academic Work
Philosophy caf'e

คิดใหม่คุยกับสื่อ

หนังสือโดย ผศ.ดร.วีรณัฐ

สกู๊ปกับคิดใหม่

แก้ไขปัญหาสังคมไทย อย่างยั่งยืน
ปูพื้นฐานและส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีทักษะ การคิดอย่างสร้างสรรค์