Category : Bangkok Weekly

Turtlehut

by : Admin      2017-10-12      Bangkok Weekly      0 comments


ความเป็นมากระท่อมเต่ารีสอร์ต

“ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ในภาวะวิกฤติแบบนี้เราจะเลือกเป็นส่วนไหน”

ด้วยปณิธานและความเชื่อของคุณใหม่ วีรณัฐ  โรจนประภา์ ที่เชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราในปัจจุบันนั้นล้วนเกิดมาจากระบบทุนนิยมที่มุ่งแต่แสวงหากำไรโดยมีความโลภเป็นที่ตั้ง คอยแต่แสวงหาอำนาจมารักษาผลประโยชน์ส่วนตนและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือให้คนเข้ามายอมรับตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนหลงติดกับวัตถุนิยมมากมาย คุณวีรณัฐจึงอยากมีส่วนในการแก้ไขและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยได้ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมชุมชนและมุ่งเน้นให้คนในสังคมชุมชนสามารถปกครองตนเองได้บนฐานความรู้ที่แท้จริง

กระท่อมเต่า จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นมา เป็นสถานที่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่พักกาย พักใจให้เกิดความสุขสงบอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาต่อยอดสังคมและชุมชนให้มีรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สังคมเรามีความมั่นคงและมีความรักในธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสมบูรณ์ทั้งด้านทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน

โครงการกระท่อมเต่า เป็นจุดที่หลอมรวม จากวิสัยทัศน์การทำงานของคุณวีรณัฐ คือการ “สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” เพื่อช่วยในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงได้นำองค์ความรู้วิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมผ่านทางวิสัยทัศน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้


ด้าน สอนให้รู้

ได้ดำเนินการผ่านทาง บริษัทคิดใหม่ โดยใช้แนวคิดปรัชญาชีวิตตื่นรู้ มุ่งเน้นเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน


ด้านทำให้ดู

มุ่งเน้นพัฒนาใน 3 มิติด้วยกัน โดยมิติที่ 1 ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านทางมูลนิธิบ้านอารีย์ เริ่มต้นจากการเป็นสถานที่ทำงานของกลุ่ม ญาติธรรมที่มีใจอุทิศทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสถานที่ ทำงานเบื้องหลัง โดยเปิดให้ผู้สนใจอื่นๆ เข้ามาศึกษาสื่อที่นำมารวบรวม เพื่อทำงานนั้นได้ขยายวงได้ก่อประโยชน์กับชุมชนจนพัฒนาขึ้นเป็นห้องสมุด ธรรมะ จนปัจจุบันได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิบ้านอารีย์


ผ่านทางความสุขที่จิตอาสาและผู้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับเมื่อร่วมกิจกรรมกับสถาบันคิดใหม่ มูลนิธิบ้านอารีย์ สมาคมบ้านปันรัก ไร่กระต่าย และต่อยอดมาถึงกระท่อมเต่าแห่งนี้


แสดงความคิดเห็น