Power of Organization

สร้างปณิธานร่วมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร


องค์กรจะเติบโต ขึ้นสู่แถวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้นต้องเกิดจากพลังภายใน ซึ่งมาจากพลังของสมาชิกทุกคนที่มีปณิธานและพลังงานเชิงบวกชนิดเดียวกัน ช่วยเสริมแรงซึ่งกันและกันเป็นพลังขับเคลื่อนอันทรงพลัง


ดังนั้น การพัฒนาองค์กร จึงไม่ใช่แค่การบริหารยอดขาย หรือลดรายจ่ายเท่านั้น แต่การพัฒนาองค์กรที่ดี เพื่อเป็นรากฐานเตรียมรับการเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องทำให้ทุกคนในองค์กร มีคลื่นพลังงานเดียวกัน และส่งพลังงานนั้นให้ครอบคลุมกระจายทั่วทั้งองค์กร เกิดเป็นพลังแห่งองค์กรในที่สุด


ประเด็นหลักการเรียนรู้

• เรียนรู้หลักการในการสร้างพลังร่วมขององค์กร ทฤษฎีสัมพัทธภาพ พลังงาน การสั่นสะเทือนและคลื่นความถี่

• เรียนรู้วิธีการแปรปณิธาน หรือ เป้าประสงค์ให้ส่งผลสู่เป้าหมาย ด้วยกลไกการทำงานของจิตใจ 4 ประการ ด้วยเครื่องมือ CALM + ST

• ศึกษาความแตกต่าง เรียนรู้วิธีการใช้แต่ละเครื่องมือ พร้อมเทคนิกเพื่อลงมือปฏิบัติจริงประโยชน์จากการเรียนรู้

• ได้รู้กลไกการทำงานของจิต แบบเข้าใจง่ายและพิสูจน์ได้ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง ทั้งในระดับบุคคล และองค์กร

• สามารถนำเครื่องมือมาเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องกับบุคคล เพื่อสร้างองค์กรแห่งพลังสู่ความสำเร็จ


ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร : 2 - 3 ชั่วโมง

ค่าบริการ 50,000 บาท


สร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2021-07-14 00:00:00

แสดงความคิดเห็น