KID MAI

วิสัยทัศน์

photo

photo

ชุมชนแห่งการนำความรู้มาพัฒนาโครงสร้างสังคม และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

photo

วัตถุประสงค์

photo

เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้ศึกษารู้จักเป้าหมายการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างชัดเจน ได้เรียนรู้ พร้อมรู้จักชีวิตตนเองผ่านอดีตปัจจุบัน และสิ่งที่จะทำในอนาคต

photo

เพื่อเรียนรู้ข้อบกพร่อง พัฒนาจุดดีของตนซึ่งจะสามารถใช้ศักยภาพของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

photo

เพื่อปูพื้นฐานและส่งเสริมให้ผู้ศึกษาได้มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

photo

เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสังคมไทย อย่างยั่งยืน

photo

เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางการรับมือกับปัญหาที่กำลังเกิดในอนาคต