Category : 40+

อนุสติเพื่อต้องการสื่อถึงคุณค่าแห่งการมีชีวิตอยู่

by : Admin      2019-01-09      40+      0 comments

ว่าเราจะเลือกจุดเทียน(ชีวิต)ให้โชติช่วงหรือจะดับเปลวเทียนให้มอดม้วย


อันความตาย วายชีวา ลาล่วงลับ

แสงวาววับ ดับสลาย หายหาหน

ได้ครองตน เป็นคนมี ดีเลวปน

พึงอดทน กลชั่วช้า พาดีไป

อันความเกิด เปิดประตู สู่โอกาส

เป็นภพชาติ วาดแต่งปรุง มุ่งคาดหมาย

อยู่ที่ใฝ่ ใคร่สร้างดี ฤา สร้างภัย

เทียนไสว เทียนมอดไหม้ ใจเลือกเอง


วันนี้ขอเปิดด้วยกลอนที่ต้องการสื่อถึงความตาย แต่ความตายที่สื่อนี้มิได้เพื่อให้กลัวหรือไม่อยากตาย
แต่ต้องการสื่อถึงคุณค่าแห่งการมีชีวิตอยู่ ว่าเราจะเลือกจุดเทียน(ชีวิต)
ให้สว่างไสวโชติช่วงหรือจะดับเปลวเทียนให้มอดม้วยสิ้นแสง


การระลึกถึงความตาย จะทำให้เกิดการปลงสังเวช ทั้งยังช่วยให้เข้าใจความจริงของชีวิต
ว่าเกิดมาแล้วย่อมตาย ไม่มีใครหนีพ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์มหาศาล

เพราะคนที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอนั้นครูอาจารย์ท่านว่าจะทำให้เราลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน

เมื่อความยึดตนลดลงก็เท่ากับความโลภและความโกรธในใจของคนผู้นั้นลดลงตามไปด้วย
และแน่นอนว่า เมื่อใจปลอดจากความโลภและความโกรธแล้ว ย่อมเลือกกระทำสิ่งที่ดี นำมาซึ่งผลกรรมอันดี


นอกจากนี้ตามตำรายังจัดการระลึกถึงความตายนี้เป็นเครื่องมือ 1 ใน 40 อย่างของการทำสมาธิ
ที่รู้จักกันในชื่อ กรรมฐาน 40 อันประกอบด้วย

กสิน 10, อนุสสติ 10, อสุภะ 10, พรหมวิหาร 4, อรูปฌาน 4 จตุธาตุววัตถาน1 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 


ซึ่งแต่ละวิธีนั้นสามารถนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่สมาธิชั้นเลิศอย่างน้อยก็ระดับอุปจารสมาธิ หรือสมาธิเฉียด ๆ ฌานเลยทีเดียว หรือบางวิธีอย่างการระลึกถึงศีลก็สามารถทำสมาธิไปได้จนถึงฌาน 1 ขณะที่กายคตาสติกับอานาปนสติก็สามารถพาไปได้จนถึงฌาน 4 เลยทีเดียว


ดังนั้น จะเห็นว่าการระลึกถึงความตายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคิดแผลง ๆ หรือเป็นเพียงกุศโลบายให้คิดดี
แต่ยังส่งผลไปถึงสมาธิที่มีพลังมากยังผลให้เกิดความสุข ความอิ่มเอมใจได้มหาศาล ทั้งยังเป็นคุณสมบัติ
ที่ทำให้เกิดปัญญาจากเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติ จึงไม่ควรประมาทว่าการนึกถึงความตายเป็นเรื่องเล็กน้อย


เห็นไหมครับ ว่าการระลึกถึงความตายเป็นเรื่องที่ควรกระทำ ไม่ใช่ควรหลีกเลี่ยง
ดั่งที่อาจเชื่อกัน ทราบเช่นนี้แล้วลองถามตัวเองดูครับว่าวันนี้เรานึกถึงความตายกันหรือยัง


และนอกจากมรณสตินี้แล้ว ก่อนจบวันนี้ขอนำเอาในส่วนของอนุสสติ 10
อันเป็นสิ่งที่ครูอาจารย์สอนสั่งให้นึกถึงเนือง ๆ ให้นำมาเป็นเครื่องอยู่ หรือสิ่งให้สติได้ระลึกถึง 10 อย่าง
มาแจกแจงเพิ่มเติมเผื่อใครสนใจจะได้เลือกไปใช้ฝึกได้ตามความถนัดกันนอกเหนือจากมรณสตินะครับ


อนุสสติ 10 ประกอบด้วย

พุทธานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า

ธัมมานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระธรรม

สังฆานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์

สีลานุสสติ การระลึกถึงศีลที่ตนได้รักษาไว้ดีแล้ว

จาคานุสสติ การระลึกถึงทานความดีที่ตนได้ทำไว้ดีแล้ว

เทวตานุสสติ การระลึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดา ได้แก่หิริความละอายต่อบาปและโอตัปปะความเกรงกลัวในผลของบาป

อุปสมานุสติ การระลึกถึงพระคุณของพระนิพพาน

มรณสติ การระลึกถึงความตายที่ไม่มีใครหนีพ้นต้องประสบพบเจออย่างแน่นนอนในอนาคตอันไม่ไกล

อานาปนสติ การระลึกถึงลมหายใจเข้าออก

กายคตาสติ การระลึกถึงความไม่งามความเป็นปฏิกูลของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หรืออาการทั้ง 32


ลองเลือกกันดูนะครับ ใครถนัดระลึกถึงสิ่งใด ก็หมั่นน้อมนำมาใช้เพื่อจิตเป็นสมาธิ อันเป็นบ่อเกิดของปัญญาครับ


แสดงความคิดเห็น