งานวิจัยคิดใหม่

งานวิจัยคิดใหม่
# หัวข้อวิจัย เรื่อง รายละเอียด
งานวิจัย 1 ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
งานวิจัย 2 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Research Grant สถาบันคิดใหม่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษานำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทางสถาบันฯ จึงมีโครงการสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่ผู้สนใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
บทความวิชาการ 1 “กลีภพ” สู่ “ไลน์ภพ” ส่วน (ไม่) ผสมของสังคมไทย
งานวิจัย 3 แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครตามแนวทางประเทศไทย 4.0

พบข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ แสดงหน้า 1/2