งานวิจัยคิดใหม่

งานวิจัยคิดใหม่
# หัวข้อวิจัย เรื่อง รายละเอียด
บทความวิชาการ 2 การนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย
Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future from MIT The Executive Program Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future Certificate from Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management
Blockchain Technologies: Business Innovation and Application from MIT The Executive Program Blockchain Technologies: Business Innovation and Application Certificate from Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management

พบข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ แสดงหน้า 2/2